Tags archives: عکاسی-در-باران

عکاسی عروس در هوای بارانی

با توجه به بارش های روز های گذشته تصمیم گرفتم مطلبی درباره عکاسی عروس در هوای بارانی به اشتراک بگذارم، بارش باران در کنار فضای رمانتیکی که ایجاد می کن[...]